เงื่อนไขการรับประกัน


1. รับประกันฟรีค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าเดินทาง ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล
    เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า (ยกเว้นค่าเดินทางกรณีเข้าดำเนินการต่างจังหวัด)

* สินค้ายี่ห้อดังต่อไปนี้รับประกัน 2 ปี: Turbo Air, Skipio, Roband, Lincat, Rational
* สินค้ายี่ห้อดังต่อไปนี้รับประกัน 3 ปี: Pre-Rinse (เฉพาะรุ่น), T&S (เฉพาะรุ่น)

2.สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ The System Group ติดที่ตัวสินค้า

3.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

   3.1 การใช้งานผิดวิธี การซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
   3.2 ความบกพร่องอันเกิดจากการจ่ายสาธารณูปโภค เช่น แรงดันไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าดับ
   3.3 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าฝ่า อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ
   3.4 การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือการขนส่ง
   3.5 การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน เช่น ซีลยาง, คลัช, ใบมีด, หลอดไฟ, แปลงถ่าน, ฮีตเตอร์,
        วอล์มเกียร์, ปุ่มควบคุม, กระจก, น้ำมันเครื่อง และสารหล่อลื่น เป็นต้น

   3.6 ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง โดยบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทฯ

4.การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต นับจากวันที่ได้ส่งสินค้าเท่านั้น

5.การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทาง, ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ในการบริการนอกสถานที่

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.หากสินค้ามีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลูกค้าต้องนำสินค้าที่ ชำรุด เสียหาย นั้นมาซ่อมที่บริษัทเท่านั้น

8.สินค้ายี่ห้อ T&S และ Pre-Rinse รับประกันทุกชิ้นส่วนของสินค้า